דף צד 94 הדף היומי מסכת חולין דף צד 94 שישי כ"ד אדר א DAF YOMI CHULLIN PAGE 94 DAF להצלחת אריאל נבון??הדף היומי
מסכת חולין דף צד 9️⃣4️⃣.
יום שישי כ״ד אדר א׳ תשע״ט

סיכום קצר מ *פורטל הדף היומי*

DafYomiVideo.com

דף צד עמוד א
* ייתכן ששמואל סובר שאסור לגנוב דעת הבריות ואפילו דעתו של עובד כוכבים.
* אסור לאדם להפציר בחבירו שיבוא לסעוד אצלו כשיודע שלא יבוא (ואין כוונתו באמת שיבוא לסעוד אצלו, וכל כוונתו שיחזיק לו חבירו טובה).
* הגמרא מביאה אופנים שונים של דברים האסורים משום גניבת דעת.
* אין האורחים רשאים ליתן ממה שנתן לפניהם בעל הבית, לבנו ולבתו של בעל הבית.
* השולח ירך לחבירו: שלימה – אינו צריך שיטול הימנה גיד הנשה, חתוכה – צריך ליטול הימנה גיד הנשה.

דף צד עמוד ב
* אביי רבא ורב אשי נחלקו כיצד לבאר את הברייתא שבסוף העמוד הקודם.
* אופן ההכרזה על הטריפה שנמצאה בבית המטבחיים: בא לידינו בשר הראוי לעובדי כוכבים.
* במקום שהאדם מטעה את עצמו אין איסור גניבת דעת.

לאתר :

DafYomiVideo.com מגיד השיעור : שמואל נבון
אורך השיעור כ 20 עד 30 דקות
השיעור מלווה בדף צבעוני
שאלות באדום , תשובות בירוק , ברייתות ומשניות בחום .רש״י ופסוקים בצהוב
השיעור שוטף וברור

source

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.