קריאת שמע תפילה

תפילה לפני השינה

מסוגל ביותר למי שיש לה/ו נידנודי שינה וחלומות רעים. ואח"כ ת/יקרא קריאת שמע שעל המיטה.

קרדיט לאתר ברסלב מאיר שערכו את התפילות מליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב ועוד ספרי קודש.

ריבונו של עולם אני שלך ונשמתי שלך. אנא, תצילני ברחמיך הרבים מהרהורים רעים ומחלומות רעים, ותהא מיטתי שלמה לפניך. ותזכני לשנה ותרדמה טובה ובריאה ומלאה. ואפילו מעט השנה שאני מוכרח לישן בשביל קיום הגוף, אזכה שיהיה בקדושה ובטהרה ושנתי תערב לי. ואזכה לישן תמיד מתוך מחשבות והרהורי תורה ומתוך שמחה. ואזכה לקרות קריאת שמע שעל המיטה בקדושה גדולה ובמסירת נפש ובכוונת הלב באמת כראוי, באופן שאזכה להרוג כל המחבלים ומזיקין וכל הסטרין אוחרנין על ידי קריאת שמע שעל המטה.

ואזכה שתכלל נפשי ורוחי ונשמתי בתוך כלליות נפשות הקדושים של בני ישראל, ובתוכם תעלה נפשי עמהם אליך בשעת שנתי. ותהיה נפשי פקודה ומסורה בידך לבד. כמו שכתוב: "בידך אפקיד רוחי, פדיתה אותי יהוה אל אמת". וברחמיך הרבים תגרש מנפשי כל מיני מחבלים וסטרין אוחרנין החפצים להתאחז בה, חס ושלום.

ותחמול על נפשי האומללה והעלובה, ותהיה בעזרה שתוכל לעלות בשלום אליך בשעת שינה, ולשוב בשלום לתוך גופי בעת התעוררות השינה, באופן שאזכה לשינה דקדושה, שנה טובה ומתוקה וערבה, שנה של חיים.

ותזכני לחלומות טובים, חלומות צודקים ואמתיים, חלומות קדושים הבאים על ידי מלאכים קדושים אמתיים. ותצילני ברחמיך הרבים מחלומות של שקר, מחלומות הבאים על ידי שדים, חס ושלום, מחלומות מערבבים, מחלומות של שוא והבל:

ובכן תרחם עלי בחמלתך הגדולה, ותשמרני ותצילני בחסדיך הגדולים ממקרה לילה, חס ושלום, שלא יארע לי שום מקרה לא ביום ולא בלילה. רק אזכה לישן בקדושה ובטהרה, "בטוב – אלין, אקיץ – ברחמים":…

להמשך התפילה כנסו >> תפילה לפני השינה

לקריאת השרשור כולו