פרשת יתרו – הרב נתנאל בן אהרון

נושאים: שורשיו של יתרו. עצת יתרו ומקורה באברהם וממרא. " ואת נפש אשר עשו בחרן…" הניצוץ הקדוש שבתוך הקליפה"

שמות י"ח פסוק א…" וישמע יתרו כהן מדין…

ננסה לחשוב מהיכן שאב יתרו את כוחו להתגייר וזאת אחר שהיה ראשוןלעובדי ע"ז.קודם לכן ננסה לברר האם היה מדיני ומה משמעות היותו מדיני אם לאוו. יש להתחיל בפסוק בבראשית סוף פרשת חיי שרה…כ"ה- א.-ב…" ויסף אברהם ויקח אישה ושמה קטורה. (ב) ותלד לו את זמרן ואת יקשן ואתמדן ואתמדיןואת ישבק ואת שוחכל אלא בני קטורה…"

נראה על פי פשוטו של מקרא שמדין הוא בנו של אברהם וקטורה- היא הגר על פי דברי המפרשים.

רש"י…"זו הגר… ע"ש מעשיה נאים כקטורת…"

יונתן בן עוזיאל…"ואוסיף אברהם ונסב איתא ושמה קטורה היא הגר… "

כלי יקר…" חזר ונשא את הגר…"

מלב"ים מוסיף ומפרש ומחדד וזה לשונו…" יש מקליפה המאוחרת לפרי ובערך זה היו בני קטורה-ועל זה אמר במדרש…" אשר פריו ייתן בעתו זה יצחק. ועלהו לא יבול זה ישמעאל. וכל אשר יעשה יצליח אלו בני קטורה.

אולם יודיע כי אלו לא יתייחסו אל אברהם לעיקר. והיה רק תוספת אל העיקר…וסיים "כל אלה בני קטורה"רוצה לומר לא התייחסו אל אברהם רק היו בני קטורה . עכ"ל. ומחדד המלב"ים שלא עיקר זהות הגר כן או לא אלה העיקר וטפל – זה באה תורה להשמיע – בני קטורה הנזכרים כולל מדין טפלים הם ולא מתייחסים אחר אברהם כלל כיוון וסיימה התורה וחתמה …" אלו הם בני קטורה…" מתייחסים אחר קטורה ולא אחר אברהם. ונראה שכוונת הרב המל"בים במלה מתייחסים הוא יחוס לעניין ירושה וזה הולך רק אחר יצחק, אבל כן הוא אברהם אביהם מולידם. וזאת כיוון ובהמשך הפסוקים כותבת התורה …" ולבני הפילגשים נתן מתנות…" וזו הכוונה שלא מתייחסים כיוון וכתבה תורה שנתן ליצחק את כל אשר לו – ולבני הפילגשים נתן שמות טומאה.

עד כאן בררנו מיהו זה הנקרא מדין ומה מקורו וייחוסו אל אברהם וקטורהומיהי קטורה עצמה.עכשיו ננסה לברר האם יתרו בשם מדין נקרא או שמא מיצרי כאמו קטורה( על צד שהיא הגר המצרית)וכן מה אפיונם של המדיינים.

שמות- יתרו-י"ח-ט…" ויחד יתרו על כל הטובה…"

רש"י…"מייצר על איבוד מצרים. היינו דאמרי אינשי גיורא עד עשרה דרי לא תבזה ארמאה באפיה…"עכ"ל ופירוש דברי רש"י הוא… גר עד עשרה דורות – לא תבזה גוי בפניו…" ואולי כיוון וכאן בפסוקים מספר משה ליתרו על מכות מצרים ומפלתם- זה דווקא נוגע ביתרו יותר כיוון ושרשו מצרי על צד המפרשים שאמו של מדין היא קטורה היא הגר.

שמות י"ח-כ "ז…"וישלח משה את חתנו וילך לו אל ארצו…

רש"י…"לגייר בני משפחתו…"  עכ"ל.

כיוון ותלה הכתוב את מלת" ארצו" ופירש רש"י בבני משפחתו ,הרי שחזר למדיין שם נותרו בנותיו ובניו. ומדין היא ארצו. ועוד מצאנו בפרשת בהעלותך. במדבר-י- כ"ט-ל-…"ויאמר משה לחבב בן רעואל המדיני חתן משה…. ל-ויאמר אליו אלך לי אל ארצי ואל מלדתי…" עכ"ל

הרי בפירוש רב קוראת התורה ליתרו " המדיני.." ומייחסת אותו אחר אומה זו היא מדיין. וכן רש"י כותב " ארצי מלדתי…" נכסים ומשפחה…"עכ"ל.

 אפיונים ברמז של האומה המדיינית.

פרשת בלק. ספר במדבר פרק כ"ב פסוק ד-ז…"ויאמר מואב אל זקני מדין…"

רש"י" ומה ראה מואב ליטול עצה ממדין…" עכ"ל נראה מדבריו שמדיין נותני עצה הם- אולי תכונה זו עברה גם ליתרו שיעץ למשה ופרסמה התורה עצתו לעולם. ואולי כיוון ומשה ידע  הקשר של יתרו בשורש לאברהם " אב המון גויים" וגם אברהם נטל עצה ממרא על המילה ופרסמה זאת התורה ולכן קיבל עצתו. וכן גם בעצת ממרא  התפרסמה לעולם. עוד אפיון ורמז בפסוק ז…"וילכו זקני מואב וזקני מדין וקסמים בידם…"  רש"י…" זקני מדין אמרו אם יבוא עמנו בפעם הזאת יש בו ממש ואם ידחנו אין בו תועלת . לפיכך כשאמר להם לינו פה הלילה אמרו אין בו תקוה הניחוהו והלכו להם…" עכ"ל. נראה שיש להם התכונה של " לחתוך עניינים". כמו כאן בזקני מדין גם יתרו ברח מעצת פרעה .

אם נסכם עד עתה הרי נראה שיתרו כן מיוחס אחר האומה המדיינית . אם כן אמו קטורה הגר או אינה הגר לא חשוב כל כך – אלא אברהם הוא אביו. אם כך אפשר להתחיל ולנסות ולהבין כיצד חוזר וניעור דעת קודש בלב יתרו. ואולי התחילה דעת זו דווקא היכן שסיפרו חז"ל … שיתרו יועץ פרעה היה . ובעצת "כל הבן היארה…, ברח יתרו- אולי שם התחילה לפעפע בקרבו דעת דקדושה ובהצטרף מה ששמע על קריעת הים ומלחמת עמלק בא והתגייר.

דברי המפרשים קודש בנושא קטורה אינה הגר.

בראשית כ"ה-א-…"ויסף אברהם ויקח אישה ושמה קטורה…"

אבן עזרא…" קטורה איננה הגר. כי כתוב " ולבני הפלגשים נתן אברהם…"

רד"ק…"הוסיף לקחת עוד אישה. שהיו לו שתיים ועוד הוסיף לקחת שלישית כדי לשמשו… ולהוליד גם כן להרבות זרעו בעולם… אבל ודאי אישה כשרה .ושמר גם כן שלא תהייה מבנות כנען. עכ"ל.

הנה על פי אבן עזרא קטורה אינה הגר וכן על פי דברי הרד"ק. אך מובן מדבריו שאברהם כן אביו מולידו כמו שלמדנו לעי"ל.

דברי קודש " הספורנו" השופך אור חדש על שורשו של מדין

…" ותלד לו את זימרן… גידלה אותם בביתו. על דרך חמשת בני מיכל( בת שאול) אשר ילדה לעדריאל( שמואל ב- כ"א- ח) שגידלה אותם שלא היו בניהכלל. כי אמנם אברהם לא הוליד כי אם יצחק וישמעאל כמבואר בדברי הימים א. עכ"ל. וכתב כאן הכותב הגהות ומפרש הרב קופרמן וזה לשונו…" ותלד לו…-עבורו. אלה היו " מהנפש אשר עשו בחרן". בנים שאברהם ביקש להשקיע בהם כחלק מפעלו למען הפיץ אמונת יחוד השם בעולם . וקטורה היא אשר הייתה שותפה נאמנה בפעלו זה. … ובני מיכל בני מירב היו, אלא שגידלה אותם נקראו ל שמה. עכ"ל.

ודבריו הפלא ופלא. על פי דבריו ושרשו של מדין אבי יתרו הוא בגרים הראשונים אשר גיירו שרה ואברהם כאמור בפירוש הפסוק …" ואת הנפש אשר עשו בחרן…" ובכל מקרה גדל בבית אברהם וספג אמונת הייחוד. וברבות השנים נאבד באומה המדיינית. עד שעברו יותר מארבע מאות שנה וחזר וניעור ביתרו צאצא של מדין ובא והתגייר ונכנס תחת כנפי השכינה . אפשר להבין מה שאמרו חז"ל שהמחייה את הקליפה הוא ניצוץ של קדושה. והייתה כדאית כל האומה המדיינית להיוולד על מנת שיצא ממנה יתרו ובניו יושבים בלשכת הגזית. ועוד אמרו חז"ל שאין בית מדרש שלא נמצא בו מזרעו של יתרו. ומצאתי בכוונות קודש האר"י הקדוש על עניין "בסומי בפורים" שרק על ידי ביסום אפשר להשפיע לניצוץ הקדוש שבתוך הקליפה על מנת שלא תוכל הקליפה לינוק מן הקדושה.

אסיים ברמזי אותיות על הפסוק חיי שרה כה- ו-…"ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות…" רמוז אותיות יתר שהוא שמו של יתרו לפני שהתגייר.  וסופי אותיות מן המילים בנתיים שהן…הפילגשים, לאברהם, נתן אברהם סכומן עולה גימטריא  ק"ע כמניין " קיני" שהוא שם נוסף של יתרו.

 

נתנאל בן אהרן.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *