פרשת בחקתי – הרב נתנאל בן אהרון

ויקרא \כ"ו\ג\…" אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אתם…"

ויקרא \כ"ו\י"ב\ …"והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלהים ואתם תהיו לילעם…"

נבקש על ההתהלכות שלנו וממנה נתקרב להתהלכות…

המקום הראשון מצאתי בבראשית\ג\ח\…" וישמעו את קול הויה אלהים מתהלך בגן לרוח היום ויתחבא האדם ואשתו…"

רש"י: …" שמעו את קול הקב"ה שהיה מתהלך בגן. עכ"ל.

הסתפקו המפרשים בדברי רש"י כאן … האם הקול היה התהלך או שהכוונה על הקב"ה…

 רמב"ן…"אמרו בבראשית רבא(י"ט\י"ב\) אמר רב חילפי שמענו שיש הילוך לקול שנאמר" וישמעו את קול ה אלהים . וכן דעת רבי אברהם " שמתהלך" כינוי לקול כמו …"קולה כנחש ילך" (ירמיהו  מ"ו \כ"ב) … ולפי דעתי כי טעם מתהלך בגן עדן כטעם…" והתהלכתי בתוככם" …" וילך ה כאשר כילה לדבר אלאברהם…"( בראשית\י"ח\ ל"ג) … והוא עניין גילוי שכינה במקום ההוא אוהסתלקותו מו המקום שנגלה בו. וטעם "לרוח היום", כי בהגלות שכינה תבוא רוח גדולה וחזק , כעניין שנאמר…"והנה ה עובר ורוח גדולה וחזק מפרק הריםומשבר סלעים  לפני ה"…( מלכים א\י"ט\י"א)…. ולפיכך אמר כאן כי שמעו קול השם שנתגלה השכינה בגן, כמתקרב אליהם לרוח היום… לא רוח גדולה וחזק במחזה כשאר הנבואות , שלא יפחדו וייבהלו…" עכ"ל.

דבריו הם… התהלכות כיניו לגילוי או סילוק שכינה. כאן חוו את הגילוי על ידי "קול" הרוח .

מלבי"מ: …"סיפר איך נפלו ממדרגתם בעניין הנבואה…תחילה הייתה נבואתם באספקלריה המאירה והשפע חל על הנשמה והשכל שלא באמצעות " הכוח המדמה" ולכן לא השיגו תחילה שום דמות ודמיון ולא שמעו קול גשמי ולא נפל עליהם פחד ורעדה כמו שיפול על הנביאים- שרואים באמצעות כוחות הגוף…. הנה עתה כשגבר החומר והנפש נכלאה בו והתמזגה עמו שמעו " קול גשמי" וגם נדמה להם שהיה " מתהלך בגן" שמעתיק עצמו ממקום למקום… שכל זה מכוח פעולת הדמיון, שעל זה אמר " מתהלך" … שמורה לפעמים על הפעולה המדומה… " לרוח היום" …לפי רוח הנבואה שחל עליהם- היום- אחר החטא . כי קודם החטא חל עליהם הרוח בעניין נעלה מזה…עכ"ל.

הנה אם חשבנו על פי דברי הרמב"ן – שהם זכו לגילוי שכינה גדול , מובן עכשיו דברי הרמב"ן" שהתהלכות" מורה גם על סילוק שכינה. ומיישב המלבי"מ בכל זאת שזו מדרגת נבואה אך נפלו ממדרגתם העליונה בה לא היה כלל " כוח המדמה" ואילו עתה – נבואתם בשיתוף הכוח המדמה".

הנה הרווחנו הבנה נוספת לפסוק" אם בחקתי תלכו…" שרק על ידי עמל התורה והדק בה הדק היטב- אפשר להימלט מציפורני" הכוח המדמה" שהוא אבי אבות כל חטאת. שידוע מה שחז"ל אמרו- שיש בכוחו לצבוע לאדם את הדבר המריר ביותר בטעם מתוק מאוד.- והוא מפעולת" הכוח המדמה". ומובן רש"י עכשיו שפרש…" שתהיו עמלים בתורה…" שרק על ידי עמל התורה – ניצולים מהדמיונות הכוזבים שמציע היצר על כל צעד ושעל.

" העמק דבר"- הרב נפתלי צבי יהודה ברלין ז צ"ל חידש .

"העמק דבר" : " וישמעו את קול…"הכלל במקום שאין ראוי להיות גילוי משכינה לפי ערך המקבל, אלא שהשעה גורמת  שיהיה מכל מקום גלוי שכינה, אז היא משמעת קול… מזה הטעם אמרו חז"ל( מסכת סוטה \ט) גבי שמשון " שהייתה שכינה מקשקשת לפניו כזוג…"…מתהלך בגן לרוח היום…" ללמדהו דעת. כי לא כמו שהיה האדם עד כה– שהיה הליכות עולם של האדם למעלה ממשלת השמש … אבל עתה יהיה תחת השמש  כלשון " קהלת"…" מה יתרון לאדם שיעמול תחת השמש …"אלא שמכל מקום –השגחת הקב"ה על הטבעעצמה  שיהא כפי מעשה בני האדם … ומשום הכי כתוב" מתהלך" ולא הולך- אלא שמשום שמעשי בני האדם " מנהיגים"השגחת השם על "היום"  שהוא ממשלת הטבע וזה מכונה בשם מתפעל כמו" והתהלכתי בתוככם"…  ובספר שמואל א\י"ב\ב\…" הנה המלך מתהלך לפניכם…" הפירוש שדעת העם ממשיכים את המלך להלוך לפניהם אל המקום שממשיכים…" עכ"ל.

 

גילה בלשונו שמדוברבהשגחת השם– שמעכשיו היא " תחת השמש" – הנהגה טבעית – והיא על פי מעשי האדם.

יוסף לנו ביאור נפלא להבין את ההבטחות הגשמיות הנפלאות שמסמיכה התורה  אחר הפסוק " אם בחקתי תלכו.." ישנן הבטחות נפלאות על גשמים ופרנסה הצלחה ובריאות השקט שלום ובטח . בציר ישיג את זרע ועוד הבטחות גשמיות נפלאות – וגם היפוכן. ותירצו המפרשים שאלו הדברים אינם תנאי… כמו אם תעשו אז אני אתן לכם שפע. לא היא .

אלא על ידי דברי העמק דבר מובן – עמל התורה הוא המושך אחריו את המלך להשגיח כפי מעשינו שלנו- ומביא וגורם מאליו השפע הגשמי שיבוא –בשיאו הגדול והמושלם יחד עם שלום בארץ(וחלילה להיפך)- אלו דברים שיבואו ממילא- כיוון שעל פי הסברו קדוש  אנו קובעים על פי המעשה את ההשגחה-  והמעשה הנעלה ביותר הוא עסק התורה ודעת אלוקים לי טוב – ובהכרח גם המציאות הטבעית תהה מושלמת בגשמיות דווקא – ועכשיו מובן היטב כדברי " העמק דבר" מדוע סמכה תורה מיד " לאם בחקתי תלכו"  שפע ברכה גשמית רב מאוד.

עכשיו אפשר להסביר על פי רש"י ודברי המפרשים אשר ראינו " אם בחקתי"– על ידי עמל התורה- של כל איש ישראל…" " תלכו" אפשר תגיעו למדרגות בנבואה מיוחדות- על ידי העמל של עסק התורה. וכן תגרמו במעשיכם למשוך השגחה מיוחדת גם היא בשיאה ולכן תביא זאת שפע גשמי רב ומבורך. נראה לי כאן להוסיף שמתכוונת התורה בדווקא שזו המדרגה תבוא על ידי עסק כל עם ישראל בתורה-ולא רק ציבור יחיד. ויש להרחיב כאן על כוח הרבים-הציבור, בלימוד תורה.

אך על פי דבריהם ראינו שמדרגת " התהלכות" אינה הגבוהה ביותר ויש עוד מעל- אם כן התהלכות זו אינה סוף פסוק ולכן צריך גם את הפסוק השני… " והתהלכתי בתוככם"– כנראה מלמד על עליית מדרגת " התהלכות" כיוון וזו  באה על ידי הקב"ה עצמו- רומז שתוסר מדרגת המניעה של החושים השכליים וכוח המדמה שנוצרו בעקבות חטא האדם הראשון כמו שציין המלבי"מ בדבריו.

ראיתי בדברי קודש " הספורנו" רבי עובדיה ספורנו זצו"קל שכתב על הפסוק" והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוהים…"  לא אל מקום אחד בלבד ירד שפע הכבוד , כמו שהיה במשכן ובמקדש … אבל אתהלך בתוככם ויראה כבודי בכל מקום שתהיו שם…" והייתי לכם לאלהים" יהיה נצחיות מציאותכם ממני בלתי אמצעי… בהיותכם בצלמי כדמותיכמו שהייתההכוונה בבריאת האדם ובמתן תורה… עכ"ל.

הנה מגלה לנו הרב " טפח" מה היא המדרגה אליה נגיע על ידי עסק התורה ועמלה- והיא כנראה המדרגה שמעל" התהלכות" ומכנה אותה הרב כאן…" "בהיותכם בצלמי וכדמותי כמו שהייתה בבריאת האדם".נראה שעל כל עם ישראל להגיע למדרגת" הולכים" בכוח עמל תורתנו הקדושה- ובשיאה של מדרגה זו אז יערה עליינו הקב"ה רוח ממרום( ראה למעלה בדברי המפרשים על " רוח היום") ונגיע למדרגת" צלם ודמות. ראיתי שגדול המקובלים הקדמונים הרב " משה קורדאווירו- הידוע בכינוי " הרמ"ק"פתח את סיפרוהקדוש" תומר דבורה" במילים…"האדם ראוי שיתדמה לקונו ואז יהיה בסוד הצורה העליונה – צלם ודמות…" עכ"ל.

הרי כי כן עד שם מגיע עמל עסק התורה לתקן- ונוסף נדבך נוסף לנסות ולהבין את המילים…" אם בחקתי תלכו…".

נתנאל בן אהרון.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.