פרשת תצוה – הרב נתנאל בן אהרון

דרושי הלב

שמות כ"ח פסוק ג…" ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלאתיו רוח חכמהועשו את בגדי אהרן לקדשו לכהנו לי…"

להבין מעט מן התוארהנכבד "  חכמי לב" .

הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים. מדוע נכתב חכמי לב ברבים . מדוע צריך משה לדבר אליהם. מה ההסבר שמופיעים חכמים אלו דווקא בציווי על עשיית הבגדים לכהן.

בעל הטורים:…" אמר ר"י … אין הקב"ה נותן חכמה אלא למי שיש בו חכמה … דכתיב…(שמות ל"א – ו) .   "…ובלב כל חכם לב נתתי חכמה…"

העמק דבר

כותב הרב על  הפסוק בפרשה…"החכמה אין מקומו בלב כי אם במח- אלא כל מקום הכתוב חכמי לב … הביאור – יראת ה, שהוא ראשית חכמה ומקומה בלב כידוע… והעניין הנדרש לכאן… חכמת יראת השם…".

ובפרשת " כי תשא" על הפסוק שמביא בעל הטורים כאן למעלה כתב הרב…" בברכות דף  נ"ה אמרו שאין הקב"ה נותן חכמה אלא למי שיש בו חכמה… אבל עדיין קשה לשון כל חכם לב . והרי כח השכל אינו בלב אלא משכנו במוח. אלא חכם לב יש עוד שתי משמעויות. חדא- חכמת יראת השםשהיא ראשית חכמה ומשכנה בלב . שנית –כח הביטחון שיחכם במלאכה זו אף על גב שלא למדה ולא אימן ידיו לה  מעולם … ומי שהוא חכם לב ביראה ובביטחון. ובפרשת ויקהל. שמות פרק ל"ו פסוק ב.." ויקרא משה אל בצלאל ואל אהליאב  ואל כלאיש חכם לב אשר נתן  ה חכמה בלבו, כל אשר נשאו לבו לקרבה אל המלאכהלעשות אתה.." כתב הרב ומפרש היאך שייך נתינת חכמה בלב , הרי הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים…על כן מפרש" כל אשר נשאו לבו…… חכמת הלב לבטוח שיצליח בזו הפעולה ושירצה לקבל על עצמו להתקרב אל המלאכה אף על גב שלא למד מעולם אומנות זו. לקרבה אל המלאכה…להתבונן בה…וגם לעשות אתה … בידיו, אף על גב שמעולם לא אמנו אצבעותיו למלאכה זו. וכל זה נשיאת לב הייתה מתנה מהשם, והיא נקראת חכמת הלב.

לסיכום דברי הרב .אפשר ללמוד שחכמת הלב היא יראת השם וביטחון בעשיית כל המלאכה אף על גב שלא היו מיומנים במלאכה. והכל תחת ההגדרה של חכמת יראת השם.

ואפשר לשאול. הרי הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים אם כן כיצד נותן  ה בליבם מתנה זו? וכן מדוע נאמר דווקא לדבר אל חכמי הלב ? וכן מדוע נכתב חכמי לב ברבים ולא …" דבר אל כל חכם לב ויבואו לעשות המלאכה.."?

ואולי אפשר להציע  חשיבה… "שנאמר הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים…" אולי ללמד שזה דבר המסור בידי האדם בליבו. ומדוע בלב. כיוון והמאמין כבר מבין ויודע בשכלו על חומר העברה אך בשעת ניסיון הרי הלב חומד כיוון ושם משכן למידות ולרצון- ואז נשארת רק יראת שמים שבלב- כתריס בפני פורענות עשיית העברה -כיוון ובידוע שכל רצונות האדם בליבו הן- והרצון הזה מסית את מחשבת המוח לאן שיחפוץ הלב. לכן יראת שמים היא ורק היא יכולה  לסלול ללב נתיב חדש בו לא יכניס את רצונו העקום של הלב , אלא יפעל על פי יראתו- והיא הדרך הנכונה. ונראה שבלב חכמי הלב הייתה יראה  אך עתה צריך לחבר היראה עם הביטחון בעשייה כדברי הרב. והרי לא היה להם ניסיון קודם בעשייה וכל שכן בעשייה קדושה כזו- ולזה צריך את קולו של משה. משה בקולו נתן עוררות  בליבם לעשיית הקודש ונתעוררו לעשייה וגרם שיבינו שיכולים לעשות המלאכות האלו וירצו לעשותן. והרי אמרנו שהרצון שוכן בלב הוא וזה נעשה בקולו של משה- וזה מה שמכנה התורה …" נשאו ליבו.."שירצה לקבל על עצמו להתקרב אל המלאכה…כמו שכתב הרב.ועניין המתנה שכותב הרב "שכל נשיאת הלב מתנה היא מאת השם…" אפשר להבין בכמה אופנים. א. עצם האפשרות שעשה השם שיש מצב כזה היא המתנה. ב. ליבו ורצונו של האדם קשים ומסובכים הם. ויש לאל ידו של האדם לעשות הפוך מרצון קונו (לפי שעה) ולכן נתן אפשרות זו בתור מתנה. וכן העוררות למצווה של חכמי הלבנעשתה בקולו של משה לכולם ולכן כתב ברבים חכמי לב. שאם הייתה כותבת התורה חכם לב היינו יכולים להבין שכל חכם היה בא אל משה ומשה מצווה אותו לעבודה- אם כן כבר היה אותו האחד כבר חכם- ולא היא . אלא שעל ידי קולו של משה ודיבורו התעורר ליבם כאיש אחד יחד  ולכן כתבה התורה ברבים וכן " קיבלו המתנה יחד".

ראיתי עוד בדברי המהר"ל מפראג בספר המפתחות- ערכים המופיעים בפירושו על התורה " גור אריה"בערך " לב" וכתב…" כאשר אינו חפץ שתהיה לחברו מעלה זהו לב רע…" וכתב דברים אלו בפרשת וישב ל"ז הערה 108 ושם כתב…" היא שנאת חינם היא קנאה שהוא בלב . כי בלב רע יש לו קינאה – כאשר יש לחברו שום טובה ושום מעלה – הפך לב טוב שהוא שמח במה שיגיע מן הטוב לחברו וזה מקנא בו ואינו רוצה שיהיה לחברו אותה מעלה" …עד כאן לשונו. והדברים ברורים כשמש דברי קודש המהר"ל נבין מדוע כתבה תורה על חכמי לב דווקא בעשיית הבגדים לכהנים. והיא מוסברת היטבכאן- כיוון ולכהן מעלה שאין לעושי המלאכה  והם עושים עבורו- חשוב שיעשו בלב מלא שמחה וללא קינאה שבלב. וזו עבודה קשה מאוד למצוא אנשים כאלו עם לה טהור ונקי ולכן הוצרך להם דבר מיוחד לאנשים הללו שהיו שלמים במידה הזו של לב טוב ושמח בגדולתו של השני – והכל לכבוד שמים.

דברי המלב"ים

…"כי חכם לב הוא מדרגה גדולה מאוד … אבל החכם לב הוא שהחכמה שבה להיות קנין בנפשו וממלאה את כל בתי נפשו … ועל זה אמר …" אשר מלאתיו רוח חכמה … ולא נמצא בליבו מקום ריק לתאווה וליצר ולמחשבות מתנגדות אל החכמה . וחכמי לב אלו יעשו את בגדי אהרון לקדשו כי הם יבינו על מה ירמזו הבגדים האלה ויעשום בכוונה שתחול עליהם הקדושה המיוחסת אליהם… עד כאן לשונו.

נתנאל בן אהרון.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *