פרשת חיי שרה – הרב נתנאל בן אהרון

בראשית כ"ד (ג)…" ואשביעך ב" ה" אלהי השמים ואלהי הארץ אשר לאתקח אשה לבני מבנות הכנעני אשר אנכי יושב בקרבו(ד)כי אל ארצי ואל מולדתי תלך ולקחת אשהלבני ליצחק…(ו)" ויאמר אליו …

המשך לקרוא ...