פרשת וישב – הרב אהרון בן נתנאל

הנקודות הקטנות שהובילו  ירידת יוסף למצרים. בראשית ל"ז-י"ד…"ויאמר לולך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן והשבני דבר וישלחהו מעמק חברון ויבא שכמה…" רש"י:" עמק חברון"…" והלא חברון בהר …

המשך לקרוא ...

פרשת וישלח – הרב נתנאל בן אהרון

בראשית ל"ב-ט…"ויאמר אם יבוא עשו אל המחנה אחת והכהו והיה המחנה נשאר לפליטה…" רש"י:…" על כרחו- כי אלחם עימו. התקין עצמו לשלשה דברים- לדורון, לתפילה, ולמלחמה. לדורון" ותעבור המנחה על …

המשך לקרוא ...

פרשת חיי שרה – הרב נתנאל בן אהרון

בראשית כ"ד (ג)…" ואשביעך ב" ה" אלהי השמים ואלהי הארץ אשר לאתקח אשה לבני מבנות הכנעני אשר אנכי יושב בקרבו(ד)כי אל ארצי ואל מולדתי תלך ולקחת אשהלבני ליצחק…(ו)" ויאמר אליו …

המשך לקרוא ...

פרשת לך לך – הרב נתנאל בן אהרון

בראשית י"ב\ז…"וירא "ה" אל אברם ויאמר לזרעך אתן אתהארץ הזאתויבן שם מזבח  ל "ה" הנראה אליו…  מזבחות שבנה אברהם. רש"י\ י"ב(ז)…"ויבן שם מזבח-על בשורת הזרע ועל בשורת ארץישראל…" עכ"ל. כתב …

המשך לקרוא ...

פרשת נח – הרב נתנאל בן אהרון

בראשית י"א\א\ד…" ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים… רש"י:ודברים אחדים: על יחידו של עולם.  ראשית התפתחות האמונה. על מנת לנסות ולהתחקות אחר ראשית התפתחות האמונה, עליינו לחזור לחטא אדם …

המשך לקרוא ...

פרשת בראשית – הרב נתנאל בן אהרון

בראשית –ג\ו…." ותרא האשה כי טוב העץ למאכל וכי תאוה הוא לעיניםונחמד העץ להשכיל ותקח מפריו ותאכל ותתן גם לאישהעמה ויאכל…" מודעה: לפני תחילת המאמר על אדם הראשון , אנו …

המשך לקרוא ...