פרשת ראה – הרב נתנאל בן אהרון

דברים- י"א\כ"ו\כ"ז…(כ"ו)" ראה אנכי נתן היום לפניכם ברכה…" (כ"ז)" את הברכה אשר תשמעו אל מצוות "ה"אלהיכם אשר אנכי מצווה אתכם היום…"

התחיל בראייה והמשיך בשמיעה. ננסה ללמוד הקשר בין הדברים.

ספורנו.

…" הביטה וראה. שלא יהי עניינך על אופן בינוני , כמו שהוא המנהג ברוב…ברכה וקללה שהן שתי קצוות … ושניהם לפניכם להשיג מה שתבחרו…" עכ"ל.

אור החיים הקדוש.

…" ולזה אמר מושיע ורב האיש משה" ראה אנכי"… פירוש. אלי תראו ותצדיקו ותשכילו להצדיק הדברים. כי הוא השיג להכיר טוב העולם הזה. כי היה גדול מאוד וגיבור ומלך ועשיר גדול… גם בטוב העליון הכיר, כי עלה לשמים וטעם טעם עליון. ואחר שהשיג הכרה חושית, הכרת בדברים והשגתם … אמר להם "ראה " לשון יחיד- כי ראייה זו כולם שווים בהכרתה – כאיש אחד, שגלוי לכל השגת משה  בעולם הזה ובעולם הבא… עד כאן לשונו.

רבנו בחיי.

…" אמר " ראה ה" בלשון יחיד, כי הוא "ראייה בעין השכל" כעניין… וליבי ראה הרבה חכמה ודעת…" ( קהלת- א)…. נתבאר בפסוק זה שהבחירה ההיא בידו של האדם . רצה להדריך עצמו  בדרך ישרה, או להתייצב על דרך לא טוב. הכל מסור ברצונו והכל תלוי בבחירתו… וזה עיקר גדול ועצום והוא יסוד האמונה …. והאדם מורכב משניהם. מן השכליים – מצד הנפש ומן הארציים מצד הטבע ואיננו  הכרחי כי אם רצוני, שהרשות נתונה בידו להביא עליו עונש  ושכר הברכה… לפיכך דנים את האדם לפי מעשיו… עכ"ל.

רבנו בחיי בדבריו המחכימים מסביר היטב את דבריו של הספורנו וכן את דברי אור החיים. שכן המדרגה הזו מדברת במה שביד האדם לעשות ולהחליט במעשיו הטובים בקודש או … להיפך חלילה.ומדגיש שזו "הראייה בעין השכל". ומשה בא לעודדם ולומר להם מטוב העולם הזה והבא בקיום המצוות כי ממנו יקבלו- שראו את השגתו- זו דעת אור החיים. אך גם " לראות את השגת משה" הרי זה נתון לכל אחד כפי דעתו ומדרגתו – אם יחפוץ. דבריהם עולים בקנה אחד.

האלשייך הקדוש

…" רצה משה רבנו עליו השלום לבנות ולנטוע בקרב לב עםבני ישראל … להשרישם בשרשי עבודת אלהי עולם… והוא אשר פעל ועשה הוא יתברך במעמד הר סיני אשר טיהר וזיקק את בני ישראל כולם. איש לא נעדר , שלא פסקה זוהמתו ממנו  ויוכן לנבואת פנים בפנים ויאספם ויקבצם יחד כולם. אך בדברו איתם לא דיבר רק עם כל אחד ואחד  ואמר…" אנכי השם אלהיך…" ולא אמר" אלהיכם"…. וכן אמרו רבותינו ז"ל( שיר השירים רבא פרשה –א) …"שהדיבור עצמו היה מדבר עם כל אחד ואחד"… וזה מאמר משה פה באמרו" ראה אנכי"…ראה נא והבט כל איש פרטי מה שאני נותן  לפני כולכם… עם כל זה עם כל יחיד אני מדבר… ועל פי דרכו רמז כי מתנה טובה היא מוסרו הטוב…" עכ"ל.

דיבר רבנו בחיי "ראייה בעין השכל"והאלשייך הקדוש מדבר על "בנייה ונטיעה בלב".

מחדש מבט המלבי"ם.

…"בכל מה שיעד והבטיח, לא הזכיר דבר משכר עולם הבא הצפון לנפשות, היפך מכל הדתות שהיו נהוגות לעו"ג , שהאריכו לשון להבטיח שכר אחר המוות…כי שכר זה אינו נראה לעיניים , ויוכל כל איש להסתפק בו… לא כן שכר העולם הזה  שהבטיח בתורה , שזה דבר הנראה לכל ואינו יעוד עתידי ועל זה אמר…" ראה נתתי לפניכם היום…"רוצה לומר- הגמול והעונש שהזכרתי לכם הוא דבר שתראה בעיניכם…דבר גלוי …ולא לאחר זמן- רק היום…כי "ה" השפיע רוח חיים בשפע הנשפע אל המערכת שיהיה תלוי ועומד לפי מעשי בני האדם …לטוב או לרע… עד שהעולם הגדול נערך לעומת האדם שהוא העולם הקטן…שהברכה והקללה שיהיה בעולם הגדול  יהיה נמשך לפי מעשיכם ותלוי בידכם…" עכ"ל.

פלאי דעת המלבי"ם נפלאים ומתוקים. וקצת אפשר ליישב דעות הבחיי- " עין השכל" במה שאמר המלבי"ם…" דבר שתראו בעיניכם. ואילו לדברי האלשייך כיוון שאמר.." לפי מעשיכם ותלוי בידכם"- שבוודאי קיום הטוב של העולם הטמון במצוות העובד- מסור אל הלב- כדברי האלשייך. ועל פי דבר קודשו העולם כולו מסור לעם ישראל קדושים – ומתנהל על פי מעשיהם וזה טמון " בראה אנכי נתן…". עולה מכאן שמה שדובר למעלה " מהרשות והבחירה" הרי זה לא עניין אישי של האדם – אלא משפיע על העולם כולו- וזה למודעי עליינו לקבל ולהפנים. ועל פי שברי אור החיים למעלה –הרי משה מדבר לישראל על מדרגתו שלו- שעלה גם לשמים וגם היה מלך בארץ. אם נחבר דבריו לכאן עולה  שמשה משל בבריאה כולה- וזה אומרו " ראה" – אתם ראיתם ממש בחוש ( מעמד הר סיני וכל ניסי המדבר ארבעים שנה) ועכשיו אחר מותו ראייה זו שהייתה ממש בחוש- תהפוך לדבר המסור אל הלב- כיוון והם כבר יספרו לבניהם שלא ראו את גדולת משה- וזה יישוב נוסף לדברי הבחיי והאלשייך.

נלמד מדברי " המכתב מאליהו" יישוב נוסף "לבחיי""ולאלשיך" (חלק ב, עמוד 36).

…" הכרת הלב" "והמדרגה" תלויות זו בזו ולכן אין האדם מכיר ומרגיש בהבחנות רוחניות המושגות על ידי גדולים  ממנו, אשר מדרגתם ונקודת ראותם גבוהה משלו… וכל מה שנתברר לנו על ידי מופתי השכל בבירור הגיוני אבל עדיין לא נקבע בלב, הוא בגדר " ראייה כהה"… ואין השפעתה על המעשים חזקה וקיימת , אלא משתנה כפי הנדנוד בין הנקודה העליונה והתחתונה שבתוך שטח המדרגה. מה שכבר נתאמת בלב ונעשה קניין גמור, זהו שפועל על המעשים בלי ההפסק ושינוי…עכ"ל.

הנה הסביר שיש תהליך בראייה. קודם " ראיית השכל" במופתים- וזה דיבר רבנו בחיי. אחר כך קביעה בלב- וזה דיבר האלשייך הקדוש. וזה יישוב שלישי.

על אודות הראייה שהיא שכלית כתב המהר"ל "בגור אריה". זה לשונו.

…"פרשת משפטים ( כ"א-שמות- הערה 74) על הפסוק…" ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם…" שכל דבר שהוא לפני האדם ויראה אותו – יבוא הראייה על שהוא יודע מהותו… כי הראייההיא שכלית יותר ויבוא על דבר שהוא ידיעה גמורה… כי כח הראות ההוא כח נבדל – קרוב אל השכל, כי משתתף הראות עם השכל בלשון " ראה"- שכשם שיבוא לשון " ראה" על העין, יבוא לשון " ראה" על השכל, לומר…" רואה אני את דברי פלוני…" ועוד המשיך להסביר לנו בהערה 75…"כי הידיעה אינה מנותקת מהראייה ,  אלא היא העמקה נוספת של אותה ראייה , עד שרואה בבירור של ידיעה…ולאחר שמעיין בדבר עומד דרך ראייה זו על אמיתת הדבר … ומלת עיון מורה על דעת- שורשה היא ע.י.ן. וזו כוונת הפסוק…" אתה הראית לדעת… עכ"ל.

נסיים בדברי קדש " היכל הברכה" לאדמו"ר מקמרנא זצ"ל. זה דברו…" ראה אנכי…. שתמיד תשגיח על נקודת יהודי שלך שהוא משורש אבות ,אברהם, יצחק ויעקב… ויהיה נמשך לשורש קדושה לתקן נפשך באמת…  על כן ,לא תאמין בעצמך כלל אף על פי שתראה אותך עם מדרגות גדולות אהבה ויראה… ותמיד יהיה נפשך וליבך מאיך ושפל לפני קונך… ונקודת " אנכי" נקודת יהודי שבו יהיה מאיר לו להוליכו בדרך ישר. ואמר הטעם שצריכים חיפוש כל כך להשגיח על נקודת אנכי…עד כאן לשונו.

ונעים ונחמד גם הרב כאן חיבר נקודת הלב עם נקודת השכל באהבה ויראה וגם הנפש עם הלב.

נתנאל בן אהרון

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.